Back to top
et
svlvltfieten

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Vedelkütuste transport

Kemikaalide transport

Gaaside transport

17.6.2022 | Preem and Simeon extend their cooperation Loe edasi 11.4.2022 | Max Stenberg has been appointed Business Controller Loe edasi 20.12.2021 | Merry Christmas Loe edasi

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte. Meie koduturuks on Soome, Rootsi ja Baltiriigid, kuid tegutseme kõigis Läänemereäärsetes riikides.

Käesoleva aasta käibeprognoos on 90 miljonit eurot. Enamus sellest saavutatakse koostöös pikaajaliste partnerite, omal alal juhtivate ettevõtetega. Oleme uhked, et saame tegutseda koostöös selliste firmadega nagu Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum ja Kosan Gas.

Partnerlus on sobiv sõna iseloomustamaks ühist tegutsemist ka kõikide teiste klientidega. Kliendi toodete ja protsesside tundmine on oluline vahend eesmärkide saavutamiseks mõlemale osapoolele. Nii meie autojuhid, kui ka kauaaegsed alltöövõtjad on see resurss, mille abil saavutatakse eesmärgid. Need eesmärgid on turvalisus, kõrgetasemeline klienditeenindus, tarnekindlus ja keskonnasäästlikus.

Tutvu meie tegevusega ja võta vajadusel ühendust.

Arto Juosila

Juhatuse esimees

Juha Lehtinen

Juhatuse esimehe asetäitja

Ilkka Kaarna

Juhatuse liige

Kimmo Rahkamo

Juhatuse liige

Pontus Stenberg

Juhatuse liige & CEO

Kliendikesksus

Kogu Simeoni tegevus on suunatud parima, kliendi vajadustele vastava, lahenduse leidmiseks. Usaldusväärsus on kliendisuhte tähtsaim tingimus.

Turvalisus

Simeon seab ohutuse oma tegevuses esikohale . Simeoni ohutusnõuete tase vastab kliendi poolt kehtestatud ohutusstandardile.

Keskkonnasõbralikkus

Simeon teeb kõik, et meie töö avaldaks minimaalset negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale . Ka oma partnereid valides pöörame tähelepanu sellele, et nad töötaksid keskkonda säästval moel.

Majanduslik tasuvus

Teenuseid osutades arvestame nende tasuvuse ja riskidega. Pakume teenust professionaalsel ja efektiivsel moel, tagades sellega ettevõtte arengu ning majandusliku tasuvuse.

Vastutus

Vastutus algab sellest, et kokkulepitud asjad viiakse ellu.

Vastutus tähendab ka iga Simeoni töötaja kohustust sekkuda ebakõlade korral, toetada kolleege ja aidata kõigil tegutseda vastavalt meie juhistele ja väärtustele. Vastutus tähendab, et probleeme ei peideta ega lükata edasi, vaid neist räägitakse avatult ja lahendatakse kohe.

TERVIS (H)

Ohtlike kaupade vedaja kohtab iga päev tuhandeid teisi liiklejaid. Sõidukijuhi tervis ja selle säilitamine on eelkõige isiklik küsimus, kuid Simeon tööandjana soovib oma töötajaid tervisega seotud küsimustes aidata.

Meie tervisepoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ iga Simeoni vedude teostaja sobib oma tervisliku seisundi poolest nimetatud töid tegema;

♦ iga Simeoni töötaja mõistab oma isiklikku vastutust hoolitseda oma tervise eest hea elustiili, kehalise aktiivsuse ja söömisharjumuste kaudu ning seab eesmärgiks jääda tervena pensionile;

♦ õigeaegse abi pakkumisega toetame kolleegide suutlikkust;

♦ igaüks mõistab mõnuainetevastase programmi sisu ja järgib seda;

♦ kasutame seadusjärgseid tervishoiuteenuseid ja jälgime nende rakendamist;

♦ määratleme uuringute abil oma töökeskkonnas olevad riskid ja ohud ning oleme nendeks valmis nii üksikute tööõnnetuste ja haiguste kui ka kutsehaiguste osas.

Kohustuslikud tervishoiuteenused erinevad riigiti märkimisväärselt. Toimivad tervishoiuteenused moodustavad olulise osa tööga rahulolust ja seetõttu püüame kõikides Simeoni riikides mõjutada nende asjakohast toimimist.

OHUTUS (S)

Ohtlike kaupade vedamisel on paljudes tööetappides tegemist turvariskidega, mille tuvastamine ja hindamine on osa iga Simeoni töötaja kutseoskustest. Quentic-tööriistade kaudu analüüsime oma töökeskkonna parandamist ning oma personali kui ka meie partnerite ohutust.

Meie ohutuspoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ meie ohutuskultuur põhineb kõigi isiklikul ohutuskäitumisel (BBS);

♦ iga Simeoni töötaja läheb töölt koju tervena (eesmärk 0 vahejuhtumit);

♦ käitume liikluses vastutustundlikult;

♦ teame igal hetkel, kus meie sõidukipark liigub;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb iga juhtumi põhiste ohutusnõuete alusel, olenemata sellest, kas normid on kehtestanud kliendid, sidusrühmad või Simeon ise;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, mõistab, millal keelduda ülesande täitmisest, mis ei ole ohutu;

♦ meie äritegevusega põhiliselt seotud materjalid on kaitstud ja iga Simeoni töötaja on teadlik oma tegevuse ohutuse olulisusest.

Kutseoskused põhinevad pädevusel ehk oma ohutuskäitumist tugevdame pideva koolitusega; nüüdisaegne maailm on toonud kaasa uued vajadused ka ohutuskavaga seotud avalikkusküsimuste tasandi täpsustamise osas. Lisaks seadusjärgsetele kutsekvalifikatsiooni- ja ADR-kursustele teeme koolituskoostööd ka oma klientidega.

Nüüdisaegne sõidukipark ja kvaliteetsed tööriistad ning seadmed tagavad ohutu töökeskkonna; ei maksa unustada, et ohutusmeetmed on üsna lihtsad ja selged, näiteks turvavöö kasutamine liikuvas sõidukis.

Kasutame sõidukipargi reaalajas GPS-jälgimist ja lisaks jälgime oma juhtide sõiduharjumusi, näiteks võimalikke äkkpidurdusi ja kiiruseületusi. Tagame oma sõidukijuhtide suutlikkuse hea töögraafiku abil ning sõidu- ja puhkeajaeeskirjade järgimisega.

KVALITEET (Q)

Ettevõttes Simeon tegeletakse igapäevaselt tuhandete tellimustega. Nende täitmine alates tellimuse vastuvõtmisest kuni õigeaegse ja turvalise kättetoimetamiseni ning tellimustega järeltegelemine kuni arveldamiseni eeldab kvaliteetset meeskonnatööd.

Meie kvaliteedipoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ klient või toote lõppkasutaja saab oma tooteid kätte tellimuse alusel ning tarnimine annab kliendile tootest ja teenusest positiivse kogemuse;

♦ teeme asjad kohe õigesti;

♦ kvaliteet tekib osana protsessist, kus igaüks on ka kvaliteedi jälgija, ja me saame kiiresti reageerides pidevalt oma tegevust parandada;

♦ loome lepingulisi suhteid usaldusväärsete ja tuntud partneritega ning me ei tunnusta korruptsiooni ühelgi kujul;

♦ pakume kulutõhusaid lepingulisi transporditeenuseid kasumlikul viisil;

♦ iga Simeoni töötaja käitub vastavalt määratletud tegevusmudelitele ja juhistele, mõistes, et meeskonnamängus kehtivad ühtsed reeglid kvaliteetsete tulemuste saavutamiseks.

Protsesside kvaliteedi parandamise osana skannime saatelehed otse autodest kontorisse. Tegevusmudel jätkab juba varem alustatud digiteerimisprotsessi, kusjuures palgaarvestus-, ostuarve- ja arveldusmaterjalidega tegeldakse elektrooniliselt, eeldusel et meie kliendid ja tarnijaid suudavad seda teha.

Kvaliteedi tagamiseks kontrollime korrapäraselt oma tegevusmudelite järgimist ja tegeleme oma vastutusalas tekkivate ebakõladega viivitamata.

Kestliku arengu toimimisviisi oluline osa on kvaliteedihäiretega tegelemine, kus juhtumialaseid põhjuseid analüüsitakse ja otsitakse sarnase olukorra vältimiseks meetmeid.

Oma kvaliteedieesmärgi saavutamiseks pakume töösuhete elutsüklit kõigil sissejuhatuse ja väljaõppe etappidel ning seda eeldame ka kõigilt meie koostööpartneritelt, sealhulgas alltöövõtjatelt, tarnijatelt ja ka meie klientidelt. Koostööpartnerid peavad samuti järgima meie järgitavaid eetilisi põhimõtteid, näiteks sunnitöö ja lapstööjõu keelustamine.

KESKKOND (E)

Maanteetranspordi keskkonnamõju pääseb mõjule tegevuste igapäevase nähtavuse tõttu. Simeoni autod veavad ohtlikke vedelikke Põhja-Euroopa maanteedel iga päev teepikkuses, mis on võrdne umbes kahekordse maakera ümbermõõduga. Seetõttu oleme alates 1998. aastast koostanud oma keskkonnapoliitika kindlalt vastavalt ISO 14001 standarditele.

Meie keskkonnapoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ piirame oma vastutustundliku tegevusega kliimamuutusi ja keskkonna saastumist;

♦ võimaldame oma otsuste kaudu oma klientidel saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid;

♦ täidame sidusrühmade nõudeid (nt õigusaktid);

♦ mõjutame seda, et iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb ja teeb keskkonnaalaseid otsuseid lähtuvalt keskkonnakaalutlustest;

♦ tegutseme transpordisektoris uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste pakkujate esirinnas.

Praktikas rakendame oma keskkonnapoliitikat sh elutsükli mõtteviisi kasutades, kus investeerimiskava põhised autopargihanked võimaldavad vähendada heitekomponente ja süsinikdioksiidiheidet standardsete autopargi hooldusprogrammide abil ja eriti sõidukite kütusekulu osas. On iseenesestmõistetav, et iga Simeoni töötaja saab hakkama oma igapäevakeskkonnas toodetavate jäätmete sortimisega.

x

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus. Meie kliendid arendavad uusi, keskonnasõbralikke tooteid ja autotehased toodavad ökonoomsemaid mootoreid. Keskkonnasõbralikkuse nõuet jälgime ka transpordis kasutatavate sõidukite suhtes.

Samas koormas autokütusega veame ka kütteõli. Kütteõli nõudluse suur muutumine paneb meie võimekuse proovile mitmeid kordi aastas.

x

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid. Näiteks tooteid , mida kasutatakse vee puhastamiseks . Kemikaalide transport on arendatud erinevate toodete nõuetele vastavaks, efektiivseks ja turvaliseks transpordivõrgustikuks.

Väikesed laod, muutuvad vajadused ja nõuded , absoluutne tarnekindlus seavad transpordifirmale kõrged kvaliteedinõuded. Simeon on spetsialiseerunud kemikaalide transpordis kõrgete nõudmistega ja ohtlikeks aineteks klassifitseeritud toodete transportijaks. Eesmärgiks on olla meie tegutsemisalal turuliidri rollis.

x

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Gaase on väga erinevate omadustega . Osaga nendest võib põletamisel toota energiat ja soojust, aga näiteks karastusjookide valmistamisel kasutatavat süsihappegaasi võib kasutada tulekahju kustutamiseks. Osa gaasidest tõusevad rõhu alt vabanedes kõrgele atmosfääri, osa aga jääb suure erikaalu tõttu maapinnale. Gaaside erinevate omaduste tõttu tuleb kasutada ka erilisi transpordivahendeid ja autojuhtidele on vajalik anda tootekohane koolitus. Toodete ja transpordivahendite tundmine muudab gaaside transpordi turvaliseks. Simeon on gaasitranspordi asjatundja.

Teenused

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus.

Loe edasi

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid.

Loe edasi

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Loe edasi

Töö Simeonis

Kiitosimeon – kontsernis töötab täna üle 400 tipp-spetsialisti Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Peaaegu 500 meist on raskeveokite juhid.

Kontsernis pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitamisele ja rahulolule. Meie veokid on kaasaegsed ja uuendame neid pidevalt. Vedude teostamist parima tehnikaga peame oma auasjaks.

Kui soovid tulla tööle Simeoni, siis, palun, täida allolev tööotsija ankeet. Oma ala parimad spetsialistid leiavad meil huvitava ja väljakutseid nõudva töö.

Kui oled huvitatud alltöövõtust, võta ühendust Hendrik Peiel (hendrik.peiel@simeon.ee tai Gsm +372 526 4101)

Personaliankeet

  * -tärniga märgitud väljad peavad olema täidetud

  NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.  Ajateenistus on läbitud

  JahEi


  ADR tunnistus

  TükikaupTsisternEi ole


  Karistusregister

  JahEi
  (Registriväljavõte tuua katseaja jooksul)


  Töökogemus
  Koolitus ja kursused  Your message was sent successfully. Thank you for your interest!

  Kontaktandmed

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  FINLAND

  Tel +358 40 351 2500
  Fax +358 2060 51219
  kiitosimeon@simeon.fi
  Arveldusaadress

  logo-sqas

  Lappeenranta Terminaalinkatu 9
  53420 LAPPEENRANTA

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

  Rovaniemi Teollisuustie 9
  96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

  Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

  Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

  Pontus Stenberg

  Tegevdirektor, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866
  pontus.stenberg@simeon.fi

  Juha Lehtinen

  Asetäitja juhatuse esimee, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Pasi Koivu

  CFO, Rajamäki
  Gsm +358 40 866 3200
  pasi.koivu@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Fleet Manager, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

  Mervi Heikkilä

  Personalijuht, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  Vedelkütuste transport

  ico-gas Jani Ojanen

  Transpordijuht, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 40 3512 559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Arttu Bärholm

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 40 3512 560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gas Mia Tuppurainen

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 40 3512 540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gas Raimo Tinkanen

  Transport juhendaja, Hamina
  Kütused
  Gsm +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Johannes Salminen

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 40 3512 219
  johannes.salminen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 403512527
  marko.ferm@simeon.fi

  ico-gas Jani Väisänen

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Kütused
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  ico-gas Mika Korhonen

  Transport juhendaja, Rovaniemi
  Kütused
  Gsm +358 40 169 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gas Ilpo Aksela

  Transport juhendaja, Paimio
  Kütused
  Gsm +358 50 85 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

  ico-gas Mikko Järvinen

  Transport juhendaja, Paimio
  Kütused
  Gsm +358 40 351 2591
  mikko.jarvinen@simeon.fi

  Kemikaalide transport

  ico-gas  Matti Auvinen

  Kontohaldur, Lappeenranta
  Kemikaalid
  Gsm +358 400 65 8750
  matti.auvinen@simeon.fi

  ico-gasTimo Kallio

  Transpordijuht, Lahti
  Kütused
  Gsm +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytonen

  Transpordijuht, Oulu
  Kütused
  Gsm +358 500 444 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-chemicalSanteri Saavalainen

  Transport juhendaja, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535
  santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gas Petri Ojala

  Transport juhendaja, Lahti
  Gsm +358 40 3512 534
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  ico-chemical Harri Österman

  Transport juhendaja, Oulu
  Gsm +358 40 3512 8861
  harri.osterman@simeon.fi

  ico-chemical Kai Stenberg

  Transport juhendaja, Oulu
  Gsm +358 50 593 7186
  kai.stenberg@simeon.fi

  ico-chemical Svetlana Inkinen

  Transport juhendaja, Lappeenranta
  Venäjän liikenne
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlana.inkinen@simeon.fi

  ico-chemical Kalle Posti

  Transport juhendaja, Lappeenranta
  Gsm +358 44 3242 559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Transport juhendaja, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Transport juhendaja, Sastamala
  Gsm +358 40 3512 512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Gaaside-, Vedelkütuste transport

  ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

  Transpordijuht, Rajamäki
  Gaas & Kütused
  Gsm +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-balloonTuomas Pesonen

  Transport juhendaja, Rajamäki
  kosan Gas
  Gsm. +358 40 351 2532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Transport juhendaja,  Rajamäki
  Gsm. +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

  ico-gasDeniss Klaas

  Transport juhendaja, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm. +358 40 351 2524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-balloon Jani Määttä

  Transport foreman, Oulu
  Air Liquide & Gasum
  Gsm. +358 40 1616 950
  jani.maatta@simeon.fi

  ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

  Transport foreman, Paimio
  Neste
  Gsm. +358 40 842 5749
  juha-pekka.lepisto@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projektijuht, Rajamäki
  Gsm +358 408213488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Finantjuht, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  IT-spetsialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 8328187

  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksims Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksims.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Transport tehnoloogia, Rajamäki
  Gsm +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Transport tehnoloogia, Oulu
  Gsm +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Mika Hietanen

  Transport tehnoloogia, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 533
  mika.hietanen@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Arved, palgaarvestus Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Klienditeenindus, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2552
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Klienditeenindus, arved, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2554
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Minna Suomela

  Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  minna.suomela@simeon.fi

  Liina Mótus

  Arved, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2512
  liina.motus@simeon.fi

  Anneli Sokka

  Arved, Rajamäki
  Gsm +358 40 638 8998
  anneli.sokka@simeon.fi

  Kaisa Heikkilä

  Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Arved, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  mika.valtanen@simeon.fi

  Heidi Kelahaara

  Arved, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 25558
  heidi.kelahaara@simeon.fi

  Kontaktandmed

  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinn
  ESTONIA

  T. +372 6 076 822
  F. +372 6 006 618

   

  logo-sqasAA  

  Kontaktandmed

  Hendrik Peiel

  Maajuht, Tallinna
  Gsm +372 526 4101
  hendrik.peiel@simeon.ee

  Jaanus Rooba

  Logistik, Tallinna
  GSM: +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Pearaamatupidaja
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Kontaktandmed

  SIMEON SIA

  Bieķensalas 26
  LV-1004 Riga LATVIA
  LATVIA

  Kontaktandmed

  Pavils Reinikovs

  Maajuht, Riika
  Gsm +371 292 96 649
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Ansis Lazdins

  Transport juhendaja, Riika
  Phone: +371 2784 2089
  ansis.lazdins@simeon.se

  Kontaktandmed

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LITHUANIA

  T. +370 5 2334533
  F.+370 5 2334532

  Kontaktandmed

  Ramunas Labutis

  Maajuht, Vilna
  TEL  +370 5 233 4533
  Gsm +370 686 96181
  FAX +370 5 233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kupreviciene

  Arved, Vilna
  Tel   +370 5 2334533
  Fax  +370 5233 4532
  Gsm +370 68743590
  edita@simeon.lt

  Edita Šatkauskiené

  Logistik, Vilna
  Tel   +370 5 2334533
  Gsm +37062020730
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Kontaktandmed

  Petroleum Logistic I Mittskandinavien Ab

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka

  Arveldusaadress PLM

   

  Kontaktandmed

  Fred Petrini

  Maajuht, Stockholm
  Phone +46 703 107 110
  fred.petrini@simeon.se

  Max Stenberg

  Controller, Stockholm
  Phone +358 44 377 5789
  max.stenberg@simeon.se

  Peter Thureson

  Area Manager, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

  Per Eriksson

  Area Manager, Stockholm
  Phone: +46 702 094 941
  per.eriksson@simeon.se

  Christian Broberg

  Transport juhendaja, Stockholm
  Phone: +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

  Mikael Östlund

  Transport juhendaja, Stockholm
  Phone: +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Transport juhendaja, Stockholm
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Transport juhendaja, Stockholm
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Transport juhendaja, Stockholm
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Saada meile kiri

   NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
   Your message was sent successfully. Thank you for your interest!