Back to top
et
svlvltfieten

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Vedelkütuste transport

Kemikaalide transport

Gaaside transport

10.10.2022 | Petri Örni will start as Simeon Sweden’s Country Manager Loe edasi 17.6.2022 | Preem and Simeon extend their cooperation Loe edasi 11.4.2022 | Max Stenberg has been appointed Business Controller Loe edasi

Simeon on vedelike ja veeldatud gaaside vedamisele spetsialiseerunud ettevõte. Meie koduturuks on Soome, Rootsi ja Baltiriigid, kuid tegutseme kõigis Läänemereäärsetes riikides.

Käesoleva aasta käibeprognoos on 90 miljonit eurot. Enamus sellest saavutatakse koostöös pikaajaliste partnerite, omal alal juhtivate ettevõtetega. Oleme uhked, et saame tegutseda koostöös selliste firmadega nagu Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum ja Kosan Gas.

Partnerlus on sobiv sõna iseloomustamaks ühist tegutsemist ka kõikide teiste klientidega. Kliendi toodete ja protsesside tundmine on oluline vahend eesmärkide saavutamiseks mõlemale osapoolele. Nii meie autojuhid, kui ka kauaaegsed alltöövõtjad on see resurss, mille abil saavutatakse eesmärgid. Need eesmärgid on turvalisus, kõrgetasemeline klienditeenindus, tarnekindlus ja keskonnasäästlikus.

Tutvu meie tegevusega ja võta vajadusel ühendust.

Arto Juosila

Juhatuse esimees

Juha Lehtinen

Juhatuse esimehe asetäitja

Ilkka Kaarna

Juhatuse liige

Kimmo Rahkamo

Juhatuse liige

Pontus Stenberg

Juhatuse liige & CEO

Kliendikesksus

Kogu Simeoni tegevus on suunatud parima, kliendi vajadustele vastava, lahenduse leidmiseks. Usaldusväärsus on kliendisuhte tähtsaim tingimus.

Turvalisus

Simeon seab ohutuse oma tegevuses esikohale . Simeoni ohutusnõuete tase vastab kliendi poolt kehtestatud ohutusstandardile.

Keskkonnasõbralikkus

Simeon teeb kõik, et meie töö avaldaks minimaalset negatiivset mõju meid ümbritsevale keskkonnale . Ka oma partnereid valides pöörame tähelepanu sellele, et nad töötaksid keskkonda säästval moel.

Majanduslik tasuvus

Teenuseid osutades arvestame nende tasuvuse ja riskidega. Pakume teenust professionaalsel ja efektiivsel moel, tagades sellega ettevõtte arengu ning majandusliku tasuvuse.

Vastutus

Vastutus algab sellest, et kokkulepitud asjad viiakse ellu.

Vastutus tähendab ka iga Simeoni töötaja kohustust sekkuda ebakõlade korral, toetada kolleege ja aidata kõigil tegutseda vastavalt meie juhistele ja väärtustele. Vastutus tähendab, et probleeme ei peideta ega lükata edasi, vaid neist räägitakse avatult ja lahendatakse kohe.

TERVIS (H)

Ohtlike kaupade vedaja kohtab iga päev tuhandeid teisi liiklejaid. Sõidukijuhi tervis ja selle säilitamine on eelkõige isiklik küsimus, kuid Simeon tööandjana soovib oma töötajaid tervisega seotud küsimustes aidata.

Meie tervisepoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ iga Simeoni vedude teostaja sobib oma tervisliku seisundi poolest nimetatud töid tegema;

♦ iga Simeoni töötaja mõistab oma isiklikku vastutust hoolitseda oma tervise eest hea elustiili, kehalise aktiivsuse ja söömisharjumuste kaudu ning seab eesmärgiks jääda tervena pensionile;

♦ õigeaegse abi pakkumisega toetame kolleegide suutlikkust;

♦ igaüks mõistab mõnuainetevastase programmi sisu ja järgib seda;

♦ kasutame seadusjärgseid tervishoiuteenuseid ja jälgime nende rakendamist;

♦ määratleme uuringute abil oma töökeskkonnas olevad riskid ja ohud ning oleme nendeks valmis nii üksikute tööõnnetuste ja haiguste kui ka kutsehaiguste osas.

Kohustuslikud tervishoiuteenused erinevad riigiti märkimisväärselt. Toimivad tervishoiuteenused moodustavad olulise osa tööga rahulolust ja seetõttu püüame kõikides Simeoni riikides mõjutada nende asjakohast toimimist.

OHUTUS (S)

Ohtlike kaupade vedamisel on paljudes tööetappides tegemist turvariskidega, mille tuvastamine ja hindamine on osa iga Simeoni töötaja kutseoskustest. Quentic-tööriistade kaudu analüüsime oma töökeskkonna parandamist ning oma personali kui ka meie partnerite ohutust.

Meie ohutuspoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ meie ohutuskultuur põhineb kõigi isiklikul ohutuskäitumisel (BBS);

♦ iga Simeoni töötaja läheb töölt koju tervena (eesmärk 0 vahejuhtumit);

♦ käitume liikluses vastutustundlikult;

♦ teame igal hetkel, kus meie sõidukipark liigub;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb iga juhtumi põhiste ohutusnõuete alusel, olenemata sellest, kas normid on kehtestanud kliendid, sidusrühmad või Simeon ise;

♦ iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, mõistab, millal keelduda ülesande täitmisest, mis ei ole ohutu;

♦ meie äritegevusega põhiliselt seotud materjalid on kaitstud ja iga Simeoni töötaja on teadlik oma tegevuse ohutuse olulisusest.

Kutseoskused põhinevad pädevusel ehk oma ohutuskäitumist tugevdame pideva koolitusega; nüüdisaegne maailm on toonud kaasa uued vajadused ka ohutuskavaga seotud avalikkusküsimuste tasandi täpsustamise osas. Lisaks seadusjärgsetele kutsekvalifikatsiooni- ja ADR-kursustele teeme koolituskoostööd ka oma klientidega.

Nüüdisaegne sõidukipark ja kvaliteetsed tööriistad ning seadmed tagavad ohutu töökeskkonna; ei maksa unustada, et ohutusmeetmed on üsna lihtsad ja selged, näiteks turvavöö kasutamine liikuvas sõidukis.

Kasutame sõidukipargi reaalajas GPS-jälgimist ja lisaks jälgime oma juhtide sõiduharjumusi, näiteks võimalikke äkkpidurdusi ja kiiruseületusi. Tagame oma sõidukijuhtide suutlikkuse hea töögraafiku abil ning sõidu- ja puhkeajaeeskirjade järgimisega.

KVALITEET (Q)

Ettevõttes Simeon tegeletakse igapäevaselt tuhandete tellimustega. Nende täitmine alates tellimuse vastuvõtmisest kuni õigeaegse ja turvalise kättetoimetamiseni ning tellimustega järeltegelemine kuni arveldamiseni eeldab kvaliteetset meeskonnatööd.

Meie kvaliteedipoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ klient või toote lõppkasutaja saab oma tooteid kätte tellimuse alusel ning tarnimine annab kliendile tootest ja teenusest positiivse kogemuse;

♦ teeme asjad kohe õigesti;

♦ kvaliteet tekib osana protsessist, kus igaüks on ka kvaliteedi jälgija, ja me saame kiiresti reageerides pidevalt oma tegevust parandada;

♦ loome lepingulisi suhteid usaldusväärsete ja tuntud partneritega ning me ei tunnusta korruptsiooni ühelgi kujul;

♦ pakume kulutõhusaid lepingulisi transporditeenuseid kasumlikul viisil;

♦ iga Simeoni töötaja käitub vastavalt määratletud tegevusmudelitele ja juhistele, mõistes, et meeskonnamängus kehtivad ühtsed reeglid kvaliteetsete tulemuste saavutamiseks.

Protsesside kvaliteedi parandamise osana skannime saatelehed otse autodest kontorisse. Tegevusmudel jätkab juba varem alustatud digiteerimisprotsessi, kusjuures palgaarvestus-, ostuarve- ja arveldusmaterjalidega tegeldakse elektrooniliselt, eeldusel et meie kliendid ja tarnijaid suudavad seda teha.

Kvaliteedi tagamiseks kontrollime korrapäraselt oma tegevusmudelite järgimist ja tegeleme oma vastutusalas tekkivate ebakõladega viivitamata.

Kestliku arengu toimimisviisi oluline osa on kvaliteedihäiretega tegelemine, kus juhtumialaseid põhjuseid analüüsitakse ja otsitakse sarnase olukorra vältimiseks meetmeid.

Oma kvaliteedieesmärgi saavutamiseks pakume töösuhete elutsüklit kõigil sissejuhatuse ja väljaõppe etappidel ning seda eeldame ka kõigilt meie koostööpartneritelt, sealhulgas alltöövõtjatelt, tarnijatelt ja ka meie klientidelt. Koostööpartnerid peavad samuti järgima meie järgitavaid eetilisi põhimõtteid, näiteks sunnitöö ja lapstööjõu keelustamine.

KESKKOND (E)

Maanteetranspordi keskkonnamõju pääseb mõjule tegevuste igapäevase nähtavuse tõttu. Simeoni autod veavad ohtlikke vedelikke Põhja-Euroopa maanteedel iga päev teepikkuses, mis on võrdne umbes kahekordse maakera ümbermõõduga. Seetõttu oleme alates 1998. aastast koostanud oma keskkonnapoliitika kindlalt vastavalt ISO 14001 standarditele.

Meie keskkonnapoliitika eesmärgid on järgmised:

♦ piirame oma vastutustundliku tegevusega kliimamuutusi ja keskkonna saastumist;

♦ võimaldame oma otsuste kaudu oma klientidel saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid;

♦ täidame sidusrühmade nõudeid (nt õigusaktid);

♦ mõjutame seda, et iga Simeoni töötaja, sealhulgas alltöövõtja, tegutseb ja teeb keskkonnaalaseid otsuseid lähtuvalt keskkonnakaalutlustest;

♦ tegutseme transpordisektoris uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste pakkujate esirinnas.

Praktikas rakendame oma keskkonnapoliitikat sh elutsükli mõtteviisi kasutades, kus investeerimiskava põhised autopargihanked võimaldavad vähendada heitekomponente ja süsinikdioksiidiheidet standardsete autopargi hooldusprogrammide abil ja eriti sõidukite kütusekulu osas. On iseenesestmõistetav, et iga Simeoni töötaja saab hakkama oma igapäevakeskkonnas toodetavate jäätmete sortimisega.

x

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus. Meie kliendid arendavad uusi, keskonnasõbralikke tooteid ja autotehased toodavad ökonoomsemaid mootoreid. Keskkonnasõbralikkuse nõuet jälgime ka transpordis kasutatavate sõidukite suhtes.

Samas koormas autokütusega veame ka kütteõli. Kütteõli nõudluse suur muutumine paneb meie võimekuse proovile mitmeid kordi aastas.

x

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid. Näiteks tooteid , mida kasutatakse vee puhastamiseks . Kemikaalide transport on arendatud erinevate toodete nõuetele vastavaks, efektiivseks ja turvaliseks transpordivõrgustikuks.

Väikesed laod, muutuvad vajadused ja nõuded , absoluutne tarnekindlus seavad transpordifirmale kõrged kvaliteedinõuded. Simeon on spetsialiseerunud kemikaalide transpordis kõrgete nõudmistega ja ohtlikeks aineteks klassifitseeritud toodete transportijaks. Eesmärgiks on olla meie tegutsemisalal turuliidri rollis.

x

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Gaase on väga erinevate omadustega . Osaga nendest võib põletamisel toota energiat ja soojust, aga näiteks karastusjookide valmistamisel kasutatavat süsihappegaasi võib kasutada tulekahju kustutamiseks. Osa gaasidest tõusevad rõhu alt vabanedes kõrgele atmosfääri, osa aga jääb suure erikaalu tõttu maapinnale. Gaaside erinevate omaduste tõttu tuleb kasutada ka erilisi transpordivahendeid ja autojuhtidele on vajalik anda tootekohane koolitus. Toodete ja transpordivahendite tundmine muudab gaaside transpordi turvaliseks. Simeon on gaasitranspordi asjatundja.

Teenused

Vedelkütuste transport

Vedelkütuste vedajad hakkavad silma igapäevases liikluses. Enamus kütuseveokitest liigub ringi kliendi värvides ja logodega ning suurematesse tanklatesse tuleb kütust juurde viia igal päeval. Kütuseäris tegutsevate firmade trend on keskonnasõbralikkus.

Loe edasi

Kemikaalide transport

Erinevad vedelad kemikaalid on tööstusele põhilised toorained. Mõned tehased võivad kasutada tuhandeid tonne seebikivi, väävel- ja soolhapet. Lisaks keemiatööstuses kasutatavale toorainele veame tsisternautodega kohale ka kõrgkvaliteetseid valmistooteid.

Loe edasi

Gaaside transport

Gaasideks nimetame tooteid, mis on gaasilised välisõhutemperatuuril ja -rõhul. Oma nimele vaatamata on need tooted transportimisel siiski vedelas olekus. Arenenud ühiskonnas on gaaside kasutus eriti mitmekesine. Näiteks toiduainete tööstus ja meditsiin on olulised gaaside kasutajad.

Loe edasi

Töö Simeonis

Kiitosimeon – kontsernis töötab täna üle 400 tipp-spetsialisti Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. Peaaegu 500 meist on raskeveokite juhid.

Kontsernis pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitamisele ja rahulolule. Meie veokid on kaasaegsed ja uuendame neid pidevalt. Vedude teostamist parima tehnikaga peame oma auasjaks.

Kui soovid tulla tööle Simeoni, siis, palun, täida allolev tööotsija ankeet. Oma ala parimad spetsialistid leiavad meil huvitava ja väljakutseid nõudva töö.

Kui oled huvitatud alltöövõtust, võta ühendust Hendrik Peiel (hendrik.peiel@simeon.ee tai Gsm +372 526 4101)

Personaliankeet

    * -tärniga märgitud väljad peavad olema täidetud

    NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.    Ajateenistus on läbitud

    JahEi


    ADR tunnistus

    TükikaupTsisternEi ole


    Karistusregister

    JahEi
    (Registriväljavõte tuua katseaja jooksul)


    Töökogemus
    Koolitus ja kursused    Your message was sent successfully. Thank you for your interest!

    Kontaktandmed

    Rajamäki

    Yrityspuistontie 2
    05200 Rajamäki
    FINLAND

    Tel +358 40 351 2500
    Fax +358 2060 51219
    kiitosimeon@simeon.fi
    Arveldusaadress

    logo-sqas

    Lappeenranta Terminaalinkatu 9
    53420 LAPPEENRANTA

    Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

    Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

    Rovaniemi Teollisuustie 9
    96320 ROVANIEMI

    Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

    Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

    Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

    Pontus Stenberg

    Tegevdirektor, Rajamäki
    Gsm +358 500 605 866
    pontus.stenberg@simeon.fi

    Juha Lehtinen

    Asetäitja juhatuse esimee, Rajamäki
    Gsm +358 400 459 123
    juha.lehtinen@simeon.fi

    Pasi Koivu

    CFO, Rajamäki
    Gsm +358 40 866 3200
    pasi.koivu@simeon.fi

    Olli Haapanen

    Fleet Manager, Rajamäki
    Gsm +358 40 544 8754
    olli.haapanen@simeon.fi

    Mervi Heikkilä

    Personalijuht, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2515
    mervi.heikkila@simeon.fi

    Vedelkütuste transport

    ico-gas Jani Ojanen

    Transpordijuht, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 40 3512 559
    jani.ojanen@simeon.fi

    ico-gas Arttu Bärholm

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 40 3512 560
    arttu.barholm@simeon.fi

    ico-gas Mia Tuppurainen

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 40 3512 540
    mia.tuppurainen@simeon.fi

    ico-gas Raimo Tinkanen

    Transport juhendaja, Hamina
    Kütused
    Gsm +358 50 340 8618
    raimo.tinkanen@simeon.fi

    ico-gas Johannes Salminen

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 40 3512 219
    johannes.salminen@simeon.fi

    ico-gas Marko Ferm

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 403512527
    marko.ferm@simeon.fi

    ico-gas Jani Väisänen

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Kütused
    Gsm +358 40 351 2561
    jani.vaisanen@simeon.fi

    ico-gas Mika Korhonen

    Transport juhendaja, Rovaniemi
    Kütused
    Gsm +358 40 169 5450
    mika.korhonen@simeon.fi

    ico-gas Janne-Joonas Uusitalo

    Transport juhendaja, Rovaniemi
    Kütused
    Gsm +358 40 351 2557
    janne.uusitalo@simeon.fi

    ico-gas Ilpo Aksela

    Transport juhendaja, Paimio
    Kütused
    Gsm +358 50 85 9016
    ilpo.aksela@simeon.fi

    ico-gas Mikko Järvinen

    Transport juhendaja, Paimio
    Kütused
    Gsm +358 40 351 2591
    mikko.jarvinen@simeon.fi

    Kemikaalide transport

    ico-gas  Matti Auvinen

    Kontohaldur, Lappeenranta
    Kemikaalid
    Gsm +358 400 65 8750
    matti.auvinen@simeon.fi

    ico-gasTimo Kallio

    Transpordijuht, Lahti
    Kütused
    Gsm +358 40 566 3533
    timo.kallio@simeon.fi

    ico-gas Jussi Hytonen

    Transpordijuht, Oulu
    Kütused
    Gsm +358 500 444 999
    jussi.hytonen@simeon.fi

    ico-chemicalSanteri Saavalainen

    Transport juhendaja, Lahti
    Gsm +358 40 3512 535
    santeri.saavalainen@simeon.fi

    ico-gas Petri Ojala

    Transport juhendaja, Lahti
    Gsm +358 40 3512 534
    jarkko.matikainen@simeon.fi

    ico-chemical Harri Österman

    Transport juhendaja, Oulu
    Gsm +358 40 3512 8861
    harri.osterman@simeon.fi

    ico-chemical Kai Stenberg

    Transport juhendaja, Oulu
    Gsm +358 50 593 7186
    kai.stenberg@simeon.fi

    ico-chemical Svetlana Inkinen

    Transport juhendaja, Lappeenranta
    Venäjän liikenne
    Gsm +358 44 077 1314
    svetlana.inkinen@simeon.fi

    ico-chemical Kalle Posti

    Transport juhendaja, Lappeenranta
    Gsm +358 44 3242 559
    kalle.posti@simeon.fi

    ico-gas Tiina Kiesi

    Transport juhendaja, Lappeenranta
    Gsm +358 40 3512 539
    tiina.kiesi@simeon.fi

    ico-gas Jarkko Matikainen

    Transport juhendaja, Sastamala
    Gsm +358 40 3512 512
    jarkko.matikainen@simeon.fi

    Gaaside-, Vedelkütuste transport

    ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

    Transpordijuht, Rajamäki
    Gaas & Kütused
    Gsm +358 50 551 3713
    janne.lonnqvist@simeon.fi

    ico-balloonTuomas Pesonen

    Transport juhendaja, Rajamäki
    kosan Gas
    Gsm. +358 40 351 2532
    tuomas.pesonen@simeon.fi

    ico-balloon Walter Danielson

    Transport juhendaja,  Rajamäki
    Gsm. +358 40 3512 536
    walter.danielson@simeon.fi

    ico-gasDeniss Klaas

    Transport juhendaja, Rajamäki
    Neste, Shell Aviation
    Gsm. +358 40 351 2524
    deniss.klaas@simeon.fi

    ico-balloon Jani Määttä

    Transport foreman, Oulu
    Air Liquide & Gasum
    Gsm. +358 40 1616 950
    jani.maatta@simeon.fi

    ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

    Transport foreman, Paimio
    Neste
    Gsm. +358 40 842 5749
    juha-pekka.lepisto@simeon.fi

    Åke Lindfelt

    Projektijuht, Rajamäki
    Gsm +358 408213488
    ake.lindfelt@simeon.fi

    Jenni Takala

    Finantjuht, Rajamäki
    Gsm +358 41 501 8733
    jenni.takala@simeon.fi

    Lauri Honkaharju

    IT-spetsialist, Rajamäki
    Gsm +358 40 8328187

    lauri.honkaharju@simeon.fi

    Maksims Scadko

    Operational Specialist, Rajamäki
    Gsm +358 40 661 2817
    maksims.scadko@simeon.fi

    Kimmo Kesälä

    Safety Specialist, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2587
    kimmo.kesala@simeon.fi

    Juha Tiilikainen

    Transport tehnoloogia, Rajamäki
    Gsm +358 400 918 392
    juha.tiilikainen@simeon.fi

    Janne Poikela

    Transport tehnoloogia, Oulu
    Gsm +358 400 231 085
    janne.poikela@simeon.fi

    Mika Hietanen

    Transport tehnoloogia, Lappeenranta
    Gsm +358 40 3512 533
    mika.hietanen@simeon.fi

    Kati Valtanen

    Arved, palgaarvestus Rajamäki
    Gsm +358 40 620 6826
    kati.valtanen@simeon.fi

    Marika Kapulainen

    Klienditeenindus, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2552
    marika.kapulainen@simeon.fi

    Tarja Kylmälä

    Klienditeenindus, arved, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2554
    tarja.kylmala@simeon.fi

    Minna Suomela

    Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2553
    minna.suomela@simeon.fi

    Liina Mótus

    Arved, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2512
    liina.motus@simeon.fi

    Anneli Sokka

    Arved, Rajamäki
    Gsm +358 40 638 8998
    anneli.sokka@simeon.fi

    Kaisa Heikkilä

    Tasumata arved, palgaarvestus Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2551
    kaisa.heikkila@simeon.fi

    Mika Valtanen

    Arved, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2555
    mika.valtanen@simeon.fi

    Heidi Kelahaara

    Arved, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 25558
    heidi.kelahaara@simeon.fi

    Kontaktandmed

    Simeon Transport OÜ

    Paneeli 2
    11415 Tallinn
    ESTONIA

    T. +372 6 076 822
    F. +372 6 006 618

     

    logo-sqasAA  

    Kontaktandmed

    Hendrik Peiel

    Maajuht, Tallinna
    Gsm +372 526 4101
    hendrik.peiel@simeon.ee

    Jaanus Rooba

    Logistik, Tallinna
    GSM: +372 5332 8419
    jaanus.rooba@simeon.ee

    Sirje Ekmann

    Pearaamatupidaja
    Gsm +372 607 6822
    sirje.ekmann@simeon.ee

    Kontaktandmed

    SIMEON SIA

    Bieķensalas 26
    LV-1004 Riga LATVIA
    LATVIA

    Kontaktandmed

    Pavils Reinikovs

    Maajuht, Riika
    Gsm +371 292 96 649
    pavils.reinikovs@simeon.lv

    Ansis Lazdins

    Transport juhendaja, Riika
    Phone: +371 2784 2089
    ansis.lazdins@simeon.se

    Kontaktandmed

    UAB SIMEON

    Naugarduko 102-802
    LT-03202 Vilnius
    LITHUANIA

    T. +370 5 2334533
    F.+370 5 2334532

    Kontaktandmed

    Ramunas Labutis

    Maajuht, Vilna
    TEL  +370 5 233 4533
    Gsm +370 686 96181
    FAX +370 5 233 4532
    ramunas.labutis@simeon.lt

    Edita Kupreviciene

    Arved, Vilna
    Tel   +370 5 2334533
    Fax  +370 5233 4532
    Gsm +370 68743590
    edita@simeon.lt

    Edita Šatkauskiené

    Logistik, Vilna
    Tel   +370 5 2334533
    Gsm +37062020730
    edita.satkauskiene@simeon.lt

    Kontaktandmed

    Petroleum Logistic I Mittskandinavien Ab

    Skönviksvägen 2
    131 49 Nacka

    Arveldusaadress PLM

     

    Kontaktandmed

    Petri Örni

    Maajuht, Stockholm
    Gsm +46 703 890 960
    petri.orni@simeon.se

    Fred Petrini

    Phone +46 703 107 110
    fred.petrini@simeon.se

    Max Stenberg

    Controller, Stockholm
    Phone +358 44 377 5789
    max.stenberg@simeon.se

    Peter Thureson

    Area Manager, Göteborg
    Gsm +46 761 299 889
    peter.thureson@simeon.se

    Christian Broberg

    Transport juhendaja, Stockholm
    Phone: +46 722 490 003
    christian.broberg@simeon.se

    Mikael Östlund

    Transport juhendaja, Stockholm
    Phone: +46 73 086 5364
    mikael.ostlund@simeon.se

    Petri Kiviniemi

    Transport juhendaja, Stockholm
    Gsm +46 705 627 890
    petri.kiviniemi@simeon.se

    Jerker Liss

    Transport juhendaja, Stockholm
    Gsm +46 722 337 023
    jerker.liss@simeon.se

    Thomas Schonbeck

    Transport juhendaja, Stockholm
    Gsm +46 702 853 058
    thomas.schonbeck@simeon.se

    Saada meile kiri

      NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
      Your message was sent successfully. Thank you for your interest!