Site till toppen
sv
svlvltfieten

Simeon är ett bolag som specialiserat sig på flytande bulk

 

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Petroleum transporter

Kemikalietransporter

Gastransporter

30.6.2021 | Simeon release – Shell Aviation Finland – 30.6.2021 Läs mer 17.3.2020 | Corona info letter 3-2020 Läs mer 27.2.2020 | Simeon Coronavirusguidance Läs mer

 

 

Simeon är ett bolag som är specialiserat på flytande bulk. Vår hemmamarknad är Finland, Sverige samt Baltikum, men vi är verksamma i samtliga länder runt Östersjön.

Vår budgeterade omsättning är 60 miljoner euro. Merparten av omsättningen skapas genom långa partnerskap med ledande aktörer inom sitt segment. Vi är stolta över att få arbeta med bolag som Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum och Kosan Gas.

Partnerskap är vårt sätt att arbeta med alla våra kunder. Att känna kundens produkter samt deras processer är viktigt, för att uppnå båda parternas mål. Våra egna chaufförer, som producerar största delen av våra tjänster, samt långa partnerskap med underleverantörer, är den resurs som omvandlar mål till handling. Handlingar som kundservice, säkerhet, pålitlighet samt låg miljöpåverkan.

Bekanta dig med vår verksamhet via våra hemsidor och ta gärna kontakt med oss.

Arto Juosila

Styrelseordförande
Gsm +358 40 551 2878

Juha Lehtinen

Styrelsens viceordförande, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Styrelse medlem

Kundfokus

All verksamhet bygger på kundens behov. Kiitosimeons mål är att tillgodose kundens behov och att för långsiktiga relationer, vara innovativa och pålitliga för att utveckla verksamheten och samarbetet.

Säkerhet

Kiitosimeon fokuserar alltid, oavsett aktivitet, på säkerhet. De säkerhetsstandarder som krävs av kunderna är även normen för Kiitosimeon.

Miljö

Alla Kiitosimeons tjänster produceras med minsta möjliga miljöbelastning. Miljöfaktorer spelar en viktig roll när vi väljer samarbetspartners och för verksamheten nödvändiga råvaror och utrustning.

Lönsamhet

All verksamhet och alla tjänster genomförs med fullständig kunskap om deras ekonomiska lönsamhet och risk. Ledningens uppgift är att styra utvecklingen och tillväxten så att den långsiktiga lönsamheten utvecklas positivt.

Ansvar

Ansvar börjar med att det som avtalats genomförs.

Ansvar betyder också att det är varje Simeonilainens ansvar att ingripa på missförhållanden, stöda kollegan och hjälpa alla att agera enligt våra riktlinjer och värderingar. Ansvar betyder att problem inte döljs eller skjuts upp, utan man öppet talar om dem och åtgärdar dessa snarts.

HÄLSA (H)

MÄTARE 2021:  Antalet arbetdsolyckor
->mål 0 olycka

Chaufförer som transporterar farliga ämnen möter dagligen tusentals andra väganvändare. Chauffören ansvarar i första hand själv för sitt hälsotillstånd och för att ta hand om sin hälsa, men som arbetsgivare vill Simeon bidra till att stödja sin personal i hälsorelaterade frågor.

Målet med vår hälsopolicy är att

♦  alla som sköter transporter på Simeon har konstaterats ha god nog hälsa för att arbeta som chaufför

♦  alla som arbetar på Simeon förstår sitt personliga ansvar att sköta sin hälsa genom goda levnadsvanor, motion och goda matvanor och har som mål att hålla sig frisk fram till pensionen

♦  hjälpa våra arbetskamrater orka på jobbet genom att erbjuda stöd i ett tidigt skede

♦  få alla att förstå innehållet i drogprogrammet och följa det

♦  anlita lagstadgade hälsovårdstjänster och se till att de genomförs

♦  genom utredningar fastställa riskerna i vår arbetsmiljö och motverka dem både när det gäller personliga olyckor och sjukdomar och yrkessjukdomar.

De lagstadgade kraven på hälsovårdstjänster skiljer sig avsevärt mellan olika länder. Fungerande hälsovårdstjänster är dock en viktig del av trivseln på arbetet, och vi strävar efter att se till att de fungerar exemplariskt i samtliga länder där Simeon är verksam.

SÄKERHET (S)

MÄTARE 2021: Antalet Quentic -påpekande
-> mål 2 påpekanden / person
MÄTARE 2021: Antalet Quentic -överblick
-> mål 4 överblickar / tjänsteman

Vid transport av farliga ämnen innehåller många av arbetsskedena säkerhetsrisker som varje anställd på Simeon ska kunna identifiera och utvärdera. Med hjälp av verktygen Quentic analyserar vi vår verksamhetsmiljö för att förbättra säkerheten för såväl vår egen personal som för våra samarbetspartner.

Målet med vår säkerhetspolicy är att

♦  vår säkerhetskultur ska baseras på det personliga säkerhetsbeteendet hos alla (BBS)

♦  alla som arbetar på Simeon kan åka hem från jobbet med hälsan i behåll (nollvision)

♦  vi beter oss ansvarsfullt i trafiken

♦  vi vet var vår utrustning är hela tiden

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, följer säkerhetskraven i alla lägen, oavsett om normerna fastställts av kunder, intressenter eller Simeon

♦  alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, förstår när de ska vägra utföra en uppgift som inte är säker

♦  material som är starkt kopplat till vår verksamhet skyddas och att alla på Simeon förstår vikten av datasäkerhet i sitt eget arbete.

Yrkesskicklighet baseras på kunskap, dvs. vi stärker vårt säkerhetsbeteende genom kontinuerlig utbildning. Dagens värld med sociala medier innebär att det behövs ännu noggrannare anvisningar för hur offentliga frågor som rör säkerhetsplaner hanteras. Förutom lagstadgade yrkeskompetens- och ADR-kurser anordnar vi även utbildningar i samarbete med våra kundföretag.

Modern utrustning och kvalitetsredskap och -tillbehör bidrar till att trygga en säker arbetsmiljö, men det gäller också att komma ihåg att säkerhetsgärningar är mycket enkla och tydliga, som t.ex. att alltid använda säkerhetsbälte när bilen är i rörelse.

Vi följer vår utrustning i realtid med hjälp av GPS och följer dessutom chaufförernas körstil, såsom eventuella plötsliga inbromsningar och fortkörningar. Vi ser till att våra chaufförer alltid är pigga genom god skiftplanering och genom att se till att bestämmelser kring kör- och vilotider följs.

KVALITET (Q)

MÄTARE 2021 : Tomkörning
-> mål 0
MÄTARE 2021: Kontaminering
-> mål 0

På Simeon behandlar man dagligen tusentals kundbeställningar. Behandlingen från att beställningen tas emot till att den levereras i rätt tid och på ett säkert sätt samt efterbehandlingen av beställningar ända fram till fakturering kräver ett mycket bra lagspel.

Målet med vår kvalitetspolicy är att

♦  kunden eller produktens slutanvändare får den produkt han/hon beställt och att leveransen ger kunden en positiv upplevelse av produkten och servicen

♦  vi gör saker och ting rätt första gången

♦  kvalitet är en del av processen, vilket innebär att alla även är kvalitetskontrollanter och att vi kan förbättra vår verksamhet kontinuerligt genom att reagera snabbt

♦  vi skapar avtalsrelationer med pålitliga och kända samarbetspartner och godtar inte korruption i någon som helst form

♦  vi producerar avtalsbaserade transporttjänster av jämn kvalitet och på ett lönsamt sätt

♦  alla på Simeon följer fastställda handlingsmodeller och -anvisningar och förstår att lagspel handlar om att följa gemensamma regler för att nå ett bra slutresultat.

Som en del av arbetet med att förbättra kvaliteten på processer skannar vi in fraktsedlarna i bilen och skickar dem direkt till kontoret. Det är en fortsättning på det tidigare påbörjade digitaliseringsarbetet, där löneberäknings-, inköpsfaktura- och faktureringsmaterial hanteras elektroniskt om våra kunder och leverantörer har möjlighet till det.

För att trygga kvaliteten undersöker vi planenligt om våra handlingsmodeller följs och ingriper omedelbart i missförhållanden i enlighet med våra ansvarsvärden.

En viktig del av arbetet med kontinuerlig utveckling är att hantera kvalitetsavvikelser, där rotorsakerna till det inträffade analyseras och åtgärder för att förhindra liknande situationer vidtas.

För att uppfylla våra kvalitetsmål erbjuder vi även introduktion och utbildning i samtliga skeden av anställningen och kräver det också av våra samarbetspartner, dvs. våra underleverantörer, leverantörer och även kunder. Våra samarbetspartner ska också förbinda sig till att följa samma etiska principer som vi följer, såsom förbud mot användning av tvångs- och barnarbete.

MILJÖ (E)

MÄTARE 2021: Bräsleförbrukning
-> mål minskning 1 l / 100 km / chaufför

Miljöeffekterna av landsvägstransporter framhävs genom verksamhetens dagliga exponering. Varje dag transporterar Simeons bilar farliga vätskor på norra Europas landsvägar på en sträcka som motsvarar omkring två varv runt jorden. Därför har vi ända sedan 1998 målmedvetet utvecklat vår miljöpolicy enligt kraven i ISO 14001.

Målet med vår miljöpolicy är att

♦  dämpa klimatförändringarna och förorening av miljön genom att agera ansvarsfullt

♦  göra det möjligt för våra kunder att uppfylla sina miljömål med hjälp av våra lösningar

♦  uppfylla intressenternas krav (såsom lagstiftning)

♦  se till att alla som arbetar för Simeon, inklusive underleverantörer, agerar och fattar beslut med hänsyn till miljön

♦  fungera som föregångare inom transportbranschen genom att ta fram innovativa och miljöskyddande lösningar.

I praktiken implementerar vi vår miljöpolicy bl.a. genom livscykeltänkande, där inköp av utrustning enligt investeringsplanen gör att vi kan minimera mängden utsläppskomponenter och koldioxidutsläpp, genom standardiserade underhållsprogram för utrustningen samt genom uppföljning av körstil framför allt när det gäller bränsleförbrukning. Alla som arbetar på Simeon kan sortera det avfall de producerar som en vardagsgärning – det är en självklarhet.

x

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser. Trenden inom petroleumbranschen är miljövänlighet och våra kunder lanserar nya miljövänligare produkter i takt med att biltillverkarna utvecklar bränslesnålare motorer. Detta gäller även lastbilarna vi använder för transporten.

I samma bilar som man transporterar petroleum till bensinstationer transporterar man även villolja.  Årligen mäts vår prestanda genom den stora variationen samt toppsäsongernas korthet på villoljan.

x

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil. Sådana här produkter använder man bland annat på vattenreningsverk. Kemikalietransporternas effektiva nätverk är byggd på en rad olika krav samt produkter.

Små förråd, ändrade behov samt en absolut driftsäkerhet sätter ribban på transportbolagets servicenivå. Simeon är specialiserad på att transportera även de mest krävande samt farligt klassade varor. Vår strategi på dessa är marknadsledande.

x

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhälle är användandet av gas mycket vanligt. Exempelvis används gas inom livsmedelsindustrin samt hälsovården även när toppkocken tillverkar en rätt.

Varje gas har sin egen karaktär. Vissa kan man producera energi med genom att elda dem när man kan med koldioxiden som finns i läskedrycken släcka bränder. En del gaser lyfter som en ballong mot himlen samtidigt som vissa har en tyngre desnitet än luft och blir och ligga på backen.
De olika egenskaperna kräver olika bilar samt egna skolningar för chaufförerna. Produkt samt tankkunskap gör gastransporterna säkra. Simeon är expert inom gastransporter.

Tjänster

Petroleum transporter

Petroleum transporterna syns i den dagliga trafiken i Finland samt Baltikum. Största delen av bilarna är brände med vår kunds logotype samt färger. De större bensinstationerna kräver dagliga påfyllningsleveranser.

Läs mer

Kemikalietransporter

De olika flytande kemikalierna är vår industris bas-råvara. Vissa fabriker kan förbruka exempelvis tio tusentalston lut, svavelsyra eller saltsyra. En del inom industrin förädlar baskemikaler till högklassiga slutprodukter, som även dessa levereras till slutkund med tankbil.

Läs mer

Gastransporter

Gaser kallar vi de produkter som är i gasform när de är i utomhustemperaturer samt tryck. Under transport är dessa produkter flytande fast de heter gas. I ett utvecklat samhäller är användandet av gas mycket vanligt.

Läs mer

Jobba hos oss

Kiitosimeon Gruppen har i dagsläget nästan 500 topproffs inom olika befattningar i Finland, Sverige samt de Baltiska länderna. Runt 400 av oss fungerar som chaufförer av tunga fordon.

 

Skicka oss din ansökan

  * -obligatoriska fält.

  OBS! Informationen som ges sparas i sex månader, varefter den raderas. Informationen tillhandahålls endast i rekryteringsprocesser.
  ADR-certifikat

  StyckegodsTankHar ej


  Brottsregister

  JaNej
  (Under provanställningen bör man lämna in en kopia från belastningsregistret)


  Arbetslivs erfarenhet
  Training and Courses

  Ladda upp ansökan och CV


  Tack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.

  Kontakt

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  FINLAND

  T. +358 40 351 2500
  kiitosimeon@simeon.fi
  Faktureringsadresser

   logo-sqas

  Villmansrand Terminalgatan 9
  53420 VILLMANSTRAND

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Uleåborg Oritkarintie 1, 90400 Uleåborg

  Rovaniemi Teollisuustie 9
  96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

  Fredrikshamn Puuropytyntie 21, 49410 FREDRIKSHAMN

  Pemar Lenkkitie 5, 21530 PEMAR

  Pontus Stenberg

  VD, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866
  pontus.stenberg@simeon.fi

   

  Juha Lehtinen

  Vice styrelseordförande, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Fordonschef, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

  Kimmo Valtonen

  Chief Financial Officer, Rajamäki
  Gsm +358 400 298 955
  kimmo.valtonen@simeon.fi

  Mervi Heikkilä

  Personalchef, Rajamäki
  Gsm. +358 40 351 2515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  ico-gasJani Ojanen

  Transport chef, Rajamäki
  Fordonsbränslen
  Gsm. +358 40 351 2559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytönen

  Transport chef, Uleåborg
  Kemikalier
  Gsm. +358 500 44 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-balloonico-gas Janne Lönnqvist

  Transport chef, Rajamäki
  Gas och bränslen
  Gsm. +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-gas Timo Kallio

  Transport chef, Rajamäki
  Kemikalier
  Gsm. +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  Petroleum transporter

  ico-gasToni Salminen

  Transport förman, Rajamäki
  Teboil
  Gsm +358 40 351 2557
  toni.salminen@simeon.fi

  ico-gasArttu Bärholm

  Transport förman, Rajamäki
  Teboil, Återvinningsoljor
  Gsm. +358 40 3512 560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gasMia Tuppurainen

  Transport förman, Rajamäki
  Teboil
  Gsm. +358 40 3512 540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gasRaimo Tinkanen

  Transport förman, Fredrikshamn
  Teboil
  Gsm. +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Transport förman, Rajamäki
  Neot
  Gsm +358 40 3512 527
  marko.ferm@simeon.fi

  NEOT KUNDTJÄNST
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gas Jani Väisänen

  Transport förman, Rajamäki
  Neot
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  NEOT KUNDTJÄNST
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gasJani Pikkupirtti

  Transport förman, Rovaniemi
  Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
  Gsm +358 0400 169 042
  jani.pikkupirtti@simeon.fi

  ico-gasMika Korhonen

  Transport förman, Rovaniemi
  Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
  Gsm +358 40 1690 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gasIlpo Aksela

  Transport förman, Pamio
  Teboil SEO
  Gsm +358 50 385 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

  ico-gasAntti Nurmio

  Transport förman, Pamio
  Teboil SEO
  Gsm +358 45 129 2946
  antti.nurmio@simeon.fi

  Kemikalietransporter

  ico-gasSanteri Saavalainen

  Transport förman, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535
  santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gas Petri Ojala

  Transport förman, Lahti
  Gsm. +358 40 351 2534
  petri.ojala@simeon.fi

  ico-gas  Hanna Pulkkinen

  Transport förman, Kemi
  Gsm. +358 40 351 2538
  hanna.pulkkinen@simeon.fi

  ico-gas  Mika Alalahti

  Transport förman, Uleåborg
  Gsm. +358 40 3512 566
  mika.alalahti@simeon.fi

  ico-gasSvetlana Inkinen

  Transport förman, Villmanstrand
  Rysslands trafik
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlanda.inkinen@simeon.fi

  ico-gasKalle Posti

  Transport förman, Villmanstrand
  Gsm +358 44 324 2559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Transport förman, Villmanstrand
  Gsm. +358 40 351 2539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Transport förman, Sastamala
  Gsm. +358 40 351 2512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Henri Käpylä

  Transport förman/-teknik, Brahestad
  Gsm +358 40 145 7200
  henri.kapyla@simeon.fi

  Gas-, bränsle- och kemikalietransporter

  ico-balloonTuomas Pesonen

  Transport förman, Rajamäki
  Gsm. +358 40 351 2532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Transport förman,  Rajamäki
  Gsm. +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

  ico-gasDeniss Klaas

  Transport förman, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm. +358 40 351 2524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-gasico-gasRaimo Paananen

  Transport förman, Brahestad
  Air Liquide
  Gsm. +358 50 593 7186
  raimo.paananen@simeon.fi

  ico-gas  Matti Auvinen

  Transport förman, Villmanstrand
  Kemikalier
  Gsm. +358 400 65 8750
  matti.auvinen@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projekt ledare, Rajamäki
  Gsm +358 40 821 3488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Redovisningschef, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  ICT-System administratör, Rajamäki
  GSM +358 40 832 8187
  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksims Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksims.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Transport-teknik, Rajamäki
  GSM +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Transport-teknik, Oulu
  GSM +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Marjut Korkiakoski

  Kontorschef, Brahestad
  Gsm +358 50 581 3278
  marjut.korkiakoski@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Leverantörsreskontra, löner, Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Leverantörsreskontra, Rajamäki
  Gsm. +358 40 351 2554
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Kundservice, fakturering, leveranstörsreskontra , Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Minna Suomela

  Leveranstörsreskontra, löner, fakturering, rapportering Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  minna.suomela@simeon.fi

  Liina Mótus

  Fakturering, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2512
  liina.motus@simeon.fi

  Anneli Sokka

  Fakturering, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  anneli.sokka@simeon.fi

  Kaisa Heikkilä

  Leverantörsreskontra, löner, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Fakturering, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  mika.valtanen@simeon.fi

  Kontakt

  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinn
  ESTONIA

  T. +372 6 076 822
  F. +372 6 006 618

  AAlogo-sqas

  Kontakt

  Hendrik Peiel

  Country Manager, Tallinn
  Gsm +372 5264 101
  hendrik.peiel@simeon.ee

  Jaanus Rooba

  Transport förman, Tallinn
  Gsm +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Transport förman, Tallinn
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Kontakt

  SIMEON SIA

  Biekensalas 26
  LV-1004 Riga
  LATVIA

  T. +371 673 53 783
  F. +371 673 53 763

  Kontakt

  Pavils Reinikovs

  Country Manager, Riga
  Tel    +371 673 53 783
  Gsm +371 292 96 649
  Fax   +371 673 53 763
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Ansis Lazdins

  Transport förman, Riga
  Neste
  Gsm. +371 2784 2089
  ansis.lazdins@simeon.lv

  Kontakt

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LITHUANIA

  T. +370 5 2334533
  F.+370 5 2334532

  Kontakt

  Ramunas Labutis

  Country Manager, Vilnius
  Tel    +370 5 2334533
  Gsm +370686-96181
  Fax   +370 5233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kupreviciene

  Bokföring och ekonomi, Vilnius
  Tel  +370 5233 4533
  Gsm +370 6874 3590
  Fax  +370 5233 4532
  edita@simeon.lt

  Edita Šatkauskiené

  Transport förman, Vilnius
  GSM. +37062020730
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Kontakt

  Petroleum Logistic I Mittskandinavien Ab

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka
  SVERIGE

  Faktureringsanvisningar

   

   

   

   

  Kontakt

  Andreas Andersson Maltsén

  Country Manager, Stockholm
  Gsm +46 722 490 001
  andreas.andersson@simeon.se

  Peter Thureson

  Områdeschef, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

  Anna-Lena Bryn

  Kontraktchef Shell & Preem, Stockholm
  Tel    +46 842 518 875
  Gsm +46 702 271 4253
  anna-lena.bryn@simeon.se

  Per Eriksson

  Planeringschef, Stockholm
  Gsm +46 702 094 941
  per.eriksson@simeon.se

  Christian Broberg

  Transport planerare, Stockholm
  Gsm +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

  Mikael Östlund

  Transport planerare, Stockholm
  Gsm +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Transport planerare, Stockholm
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Transport planerare, Stockholm
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Transport planerare, Stockholm
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Kontakta oss

   OBS! Informationen som ges sparas i sex månader, varefter den raderas.
   Tack för din ansökan! Tack för visat intresse för Simeon Logistics och vi bekräftar att vi mottagit din ansökan.