UZ SĀKUMU
lv
svlvltfieten

simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Degvielas piegādes

Ķimikāliju piegādes

Gāzes piegādes

10.10.2022 | Petri Örni will start as Simeon Sweden’s Country Manager Uzzināt vairāk 17.6.2022 | Preem and Simeon extend their cooperation Uzzināt vairāk 11.4.2022 | Max Stenberg has been appointed Business Controller Uzzināt vairāk

Simeon ir autotransporta kompānija, kas nodarbojas ar šķidrumu pārvadāšanu. Mēs strādājam Somijā, Zviedrijā un visās Baltijas valstīs. Papildus, mēs arī veicam pārvadājumus citās Baltijas reģiona piekrastes valstīs.

Mūsu budžeta apgrozījums sasniedz 90 miljonus eiro. Vairākums no tā, nāk no mūsu ilgtermiņa un tirgus sektora vadošajiem sadarbības partneriem. Mēs esam lepni sadarboties ar kompānijām Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum un Kosan Gas.

Ar mūsu klientiem, mēs sadarbojamies pēc partnerattiecību principa. Pārzināt savu klientu vajadzības, produktus un darba procesus ir svarīgs faktors, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Mūsu autovadītāji, kuru darbs ir pakalpojumu sniegšanas pamatā, kā arī mūsu ilgtermiņa apakšuzņēmēji, ir resursi, kas mērķus pārvērš panākumos, saistītos ar klientu apkalpošanu, drošību, uzticamību un minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu pakalpojumiem un kontaktiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta saiti.

Arto Juosila

Valdes priekšsēdētājs
Gsm +358 40 551 2878

Juha Lehtinen

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Valdes loceklis

 

Kimmo Rahkamo

Valdes loceklis

Pontus Stenberg

Valdes loceklis & CEO

Galvenā uzmanība veltīta klientiem

Visa mūsu darbība ir balstīta uz klientu vajadzībām. Simeon ir vērsts uz mūsu klientu prasību un izvirzīto mērķu sasniegšanu, lai uzlabotu uzņēmējdarbības un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Uzticamība ir galvenā iezīme attiecībās ar klientu.

Drošība

Simeon ir saskaņā ar drošības prasībām visās to veicamajās operācijās. Simeon ievēro arī jebkuras drošības prasības, ko nosaka klients.

Rūpes par apkārtējo vidi

Ietekme uz apkārtējo vidi tiek ņemta vērā visos Simeon piedāvātajos pakalpojumos, un ir viens no pamata nosacījumiem partneru, materiālu un tehnikas izvēlē.

Finansiālā drošība

Finansiālais izdevīgums un riski, kas saistīti ar veicamajām operācijām ir rūpīgi izvērtēti visos uzņēmuma piedāvātajos pakalpojumos. Tā ir vadības atbildība, vadīt uzņēmumu tā, lai tas īstenotu ilgtermiņa stabilitāti un veiksmīgu darbību.

Atbildība

Atbildība ir balstīta uz saskaņotām lietām, kas jādara.

Atbildība nozīmē, ka ikvienam no Simeona ir pienākums atsaukties uz sūdzībām, atbalstīt kolēģus un palīdzēt citiem rīkoties saskaņā ar mūsu vadlīnijām un vērtībām. Atbildība nozīmē arī to, ka problēmas netiek slēptas vai atliktas, taču tiek atklāti apspriestas un ātri atrisinātas.

VESELĪBA (H)

Pārvadājot bīstamās vielas, automobiļa vadītājs katru dienu satiksmē sastop tūkstošiem citu ceļa lietotāju. Autovadītāja veselības stāvoklis un rūpes par to vispirms ir viņa personīgā lieta, taču Simeon kā darba devējs vēlas atbalstīt savus darbiniekus ar veselību saistītajos jautājumos.

Mūsu veselības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ikvienam, kurš rūpējas par Simeon pārvadājumiem, ir pārbaudīts veselības stāvoklis un ir saņemts atzinums par piemērotību autovadītāja pienākumu pildīšanai;

♦ ikviens Simeon darbinieks izprot savu personīgo atbildību rūpēties par savu veselību, ievērojot pareizu dzīvesveidu, kustību un ēšanas paradumus, un izvirza mērķi veselam sasniegt pensionēšanās vecumu;

♦ izmantojot agrīnā atbalsta modeli, mēs atbalstām darbabiedru darbspējas un labas pašsajūtas uzturēšanu;

♦ ikviens izprot apreibinošo vielu lietošanas kontroles programmas saturu un to ievēro;

♦ mēs iepērkam tiesību aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un uzraugām to sniegšanu;

♦ veicot analīzi, mēs nosakām mūsu darbības vidē pastāvošos riskus un sagatavojamies tiem gan attiecībā uz atsevišķiem nelaimes gadījumiem darbā, gan slimībām un arodslimībām.

Attiecībā uz tiesību aktos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem dažādās valstīs pastāv ļoti lielas atšķirības. Tomēr būtiska loma apmierinātībai ar darbu ir efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, tādēļ mēs visās valstīs, kurās darbojas Simeon, cenšamies veikt pasākumus, lai nodrošinātu to nevainojamu funkcionalitāti.

DROŠĪBA (S)

Daudzos bīstamo vielu pārvadājumu izpildes posmos pastāv riski drošībai un šo risku identificēšana un ietekmes novērtēšana ir daļa katra Simeon darbinieka amatprasmes. Izmantojot “Quentic” rīkus, mēs analizējam mūsu darbības vidi, lai uzlabotu gan mūsu darbinieku, gan arī mūsu sadarbības partneru drošību.

Mūsu drošības politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ mūsu drošības kultūra pamatojas uz katra darbinieka personīgo uzvedību drošības nodrošināšanai (BBS);

♦ katrs Simeon darbinieks no darba mājās dodas vesels (mērķis – nulle nelaimes gadījumu);

♦ satiksmē mēs demonstrējam atbildīgas uzvedības modeli;

♦ jebkurā diennakts mirklī mēs zinām, kur pārvietojas mūsu transportlīdzekļi;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs visās situācijās ievēro drošības uzturēšanai noteiktās prasības neatkarīgi no tā, vai šīs prasības ir definējuši klienti, ieinteresētās puses vai Simeon;

♦ ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmējs saprot, kādos gadījumos notiek atteikšanās no uzdevuma, kas nav drošs;

♦ ar mūsu uzņēmējdarbību cieši saistītie materiāli ir aizsargāti un katrs Simeon darbinieks apzinās datu drošības nozīmi savā darbībā.

Amatprasmes pamatā ir zināšanas, un mēs savas drošību nodrošinošās darbības pastiprinām ar nepārtrauktām mācībām; mūsdienu sociālo mediju pasaule ir radījusi jauna veida vajadzības sniegt precīzākas instrukcijas arī par publicitātes aspektiem, kas ir saistīti ar drošības plānu. Nodrošinām tiesību aktos noteiktos profesionālās kvalifikācijas iegūšanas un ADR kursus un mācību jomā sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas ir mūsu klienti.

Mūsdienīgs aprīkojums, kvalitatīvi instrumenti un aprīkojums veido daļu drošas darba vides, pie tam netiek aizmirsts, ka daudzi drošības pasākumi ir ļoti vienkārši un skaidri, piemēram, drošības jostas lietošana, vadot automobili.

Mūsu rīcībā ir moderna reāllaika transportlīdzekļu GPS izsekošanas sistēma, un mēs kontrolējam arī mūsu autovadītāju braukšanas paradumus, piemēram, vēršot uzmanību uz iespējamiem straujas bremzēšanas un ātruma pārsniegšanas gadījumiem. Kvalitatīvi plānojot darba maiņas, kā arī kontrolējot braukšanu un braukšanas pārtraukumus regulējošo tiesību aktu prasību ievērošanu, mēs nodrošinām mūsu autovadītāju modrību.

KVALITĀTE (Q)

Uzņēmumā Simeon katru dienu apstrādā daudzus tūkstošus klientu pasūtījumu. To apstrādei, sākot no pasūtījumu pieņemšanas un beidzot ar pareizajā laikā un drošā veidā īstenotu piegādi un pasūtījumu pēcapstrādi līdz pat rēķina sagatavošanai, ir nepieciešams kvalitatīvs komandas darbs.

 

Mūsu kvalitātes politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ klients vai produkta galalietotājs saņem savu produktu atbilstoši savam pasūtījumam un pasūtījuma rezultātā klientam veidojas pozitīva pieredze par produktu un pakalpojumu;

♦ mēs visu izdarām pareizi jau pirmajā reizē;

♦ kvalitāte rodas procesa ietvaros, katrai iesaistītajai personai darbojoties arī kvalitātes kontroliera lomā, un, ātri reaģējot, mēs spējam nodrošināt nepārtrauktu mūsu darbības uzlabošanu;

♦ veidojam līgumattiecības ar uzticamiem un pazīstamiem partneriem un neakceptējam korupciju nevienā tās izpausmē;

♦ nodrošinām vienmērīgas kvalitātes, ar līgumiem pamatotus un rentablus pārvadāšanas pakalpojumus;

♦ ikviens uzņēmuma Simeon darbinieks ievēro noteiktos darbības principus un instrukcijas, apzinoties, ka kvalitatīva galarezultāta sasniegšanai komandai ir jādarbojas, pamatojoties uz vienotiem noteikumiem.

Mūsu kvalitātes uzlabošanas procesa ietvaros pavadzīmes tiek ieskenētas un no automobiļiem nonāk tieši birojā. Darbību turpina jau iepriekš uzsāktā digitalizācija, tas ļauj gan ar algu aprēķināšanu, gan ar iepirkuma rēķiniem un rēķinu sagatavošanu saistīto materiālu apstrādi veikt elektroniski, ja vien to no savas puses spēj nodrošināt mūsu klienti un piegādātāji.

Lai nodrošinātu kvalitāti, atbilstoši noteikumiem pārskatām mūsu darbības modeļos iekļauto nosacījumu ievērošanu un atbilstoši mūsu atbildīguma vērtībām nekavējoši veicam pasākumus neatbilstību novēršanai.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbības attīstību, svarīga ir kvalitātes noviržu izskatīšana, kuras ietvaros tiek analizēti cēloņi, kas ir izraisījuši sekas, un tiek veikti pasākumi līdzīgu situāciju atkārtošanās novēršanai.

Lai sasniegtu mūsu noteiktos kvalitātes mērķus, mēs rūpējamies par iepazīstināšanu ar katru darba attiecību gaitas stadiju un mācību rīkošanu un prasām to pašu arī no visiem mūsu sadarbības partneriem, t. i., apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un arī klientiem. Mūsu sadarbības partneriem ir jāuzņemas saistības ievērot mūsu ētiskos principus, piemēram, piespiedu darba un bērnu darbaspēka izmantošanas aizliegumu.

VIDE (E)

Sauszemes pārvadājumu ietekme uz vidi mūsu ikdienas darbības redzamības dēļ ir īpaši aktuāla. Simeon automobiļi pārvadā pa Ziemeļeiropas autoceļiem kā bīstamus klasificētus šķidrumus, katru diennakti nobraucot attālumu, kas ir ekvivalents divkārtējai zemeslodes apbraukšanai pa ekvatoru. Tādēļ jau kopš 1998. gada mēs mērķtiecīgi esam attīstījuši savu vides politiku, pildot standartā ISO 14001 noteiktās prasības.

Mūsu vides politikas mērķis ir panākt, ka:

♦ ar atbildīgu darbību mēs ierobežojam klimata pārmaiņas un vides piesārņošanu;

♦ ar mūsu izstrādātajiem risinājumiem mēs dodam mūsu klientiem iespēju sasniegt arī viņu pašu noteiktās vides aizsardzības prasības;

♦ nodrošinām ieinteresēto pušu (piemēram, tiesību aktos) noteikto prasību ievērošanu;

♦ rūpējamies, lai ikviens Simeon darbinieks, kā arī apakšuzņēmēji rīkotos un pieņemtu lēmumus, ņemot vērā ar vides aizsardzību saistītos aspektus;

♦ pārvadājumu jomā darbojamies kā uzņēmums, kas īsteno novatoriskus un vidi aizsargājošus risinājumus.

Praksē īstenojam mūsu vides politiku, tostarp, izmantojot uz dzīves ciklu balstītu domāšanas veidu, kura ietvaros investīciju plānam atbilstošas aprīkojuma iegādes sniedz iespēju līdz minimumam samazināt izmešu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu. Izmantojam arī standartizētas aprīkojuma apkopju programmas un braukšanas stila kontroli, īpašu uzmanību pievēršot degvielas patēriņam. Ir pašsaprotami, ka katrs Simeon darbinieks, rūpējoties par vidi, ikdienā veic paša radīto atkritumu šķirošanu.

x

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā. Mūsu klienti piedāvā jaunus dabai draudzīgākus produktus, un auto ražotāji izstrādā dzinējus, kas ir ekoloģiski tīrāki. Tas attiecās arī uz transportu, ko mēs izmantojam savās piegādēs.

Apkures degviela tiek piegādāta paralēli auto izmantojamajai degvielai. Mainīgais pieprasījums pēc apkures degvielas, ar tā straujo sezonālo mainību, liek novērtēt mūsu nepieciešamo darbspēju apmēru.

x

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām. Ķimikāliju transportēšana kopā ar dažādiem produktiem un regulām, veido efektīvu tīklu.

Nelieli krājumi, nepārtraukti mainīgs pieprasījums un absolūta piegāžu uzticamība, nosaka standartus mūsdienu transporta biznesā. Simeon ir specializējies ķimikāliju transportēšanā, kuras ir klasificētas kā prasīgākās un bīstamas. Mūsu mērķis ir būt vadošajam uzņēmumam savā sektorā šāda veida pārvadājumos.

x

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem. Piemēram,pārtikas ražošanā – rūpnieciskos apmēros un pavāriem gatavojot gastronomiskas delikateses, medicīnas sektorā un citās nozarēs.

Gāzēm ir dažādas īpašības. Kāda var tikt izmantota kā kurināmais, lai ražotu enerģiju un citas, piemēram, oglekļa dioksīds var tikt pielietots gāzēto dzērienu ražošanā vai ugunsdzēšanā. Dažas gāzes paceļas gaisā kā balons, citas, dēļ to lielāka blīvuma nekā gaisam, paliek pie zemes.

Dažādas produktu īpašības, prasa dažādu tehnisko aprīkojumu, kā arī produktu specifikas apmācības auto vadītājiem. Labas zināšanas par produktu un tehnisko aprīkojumu, padara gāzu transportēšanu drošu.

Pakalpojumi

Degvielas piegādes

Degvielas piegādes ir neatņemama mūsdienu satiksmes sastāvdaļa. Degvielas uzpildes stacijām degvielas krājumi ir jāpapildina ik dienas. Vairums mūsu automašīnu nes mūsu klientu logo un attiecīgo noformējumu. Strādāt ar videi draudzīgām metodēm ir ļoti svarīgi mūsdienu degvielas industrijā.

Uzzināt vairāk

Ķimikāliju piegādes

Dažādu veidu sašķidrinātās ķimikālijas ir starp galvenajām izejvielām mūsu industrijā. Daudzas ražotnes ir spējīgas vienas pašas patērēt desmitiem tonnu sērskābes, sālsskābes un sārmu. Dažas ražotnes pārstrādā pamata ķimikālijas augstas kvalitātes gala produktos, kas tiek piegādātas klientiem arī ar auto cisternām.

Uzzināt vairāk

Gāzes piegādes

Produkti, kas atmosfēras spiedienā un temperatūrā ir gāzes stāvoklī ir klasificējami kā gāzes. Neskatoties uz to nosaukumu, šie produkti transportēšanas laikā ir sašķidrinātā stāvoklī. Mūsdienu sabiedrībā, gāzes tiek izmantotas daudziem mērķiem.

Uzzināt vairāk

Darba iespējas

Kiitosimeon grupa šobrīd nodarbina stipri virs 400 profesionāļus dažādos amatos Somijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs. Gandrīz 400 no mums ir smago kravas transportlīdzekļu vadītāji.

Mēs ieguldām personāla apmācībās un darba kvalitātē. Mūsu autoparks ir moderns un tiek nemitīgi atjaunināts. Mēs lepojamies, ka spējam piedāvāt transporta pakalpojumus ar augstākās klases transportlīdzekļiem.

Mums ir interesantas un izaicinājumu bagātas darba iespējas profesionāļiem. Ja Jums ir interese strādāt mūsu uzņēmumā, lūdzu, izmantojiet iespēju un aizpildiet zemāk esošo darba pieteikuma anketu.

Ja Jūs esat ieinteresēts ar mums sadarboties uzņēmējdarbībā (sadarbības līgumu slēgšana), lūdzu, sazinieties ar Pāvils Reiņikovs (pavils.reinikovs@simeon.lv) vai Gsm +371 292 96 649

Darba pieteikuma anketa

  Lauki apzīmēti ar * ir aizpildāmi obligāti

  NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.  Militārais dienests iziets


  ADR licence

  KravuKonteineraN/A


  Kriminālā sodāmība


  (Ievērojiet, ka vadītāja apliecības reģistrācijas dati nepieciešami pārbaudes laikā)


  Darba pieredze
  Izglītība un kursi  Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

  Kontakti

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  FINLAND

  Tel. +358 40 351 2500
  kiitosimeon@simeon.fi
  ADRESES RĒĶINIEM

  logo-sqas   

  Lappeenranta Terminaalinkatu 9
  53420 LAPPEENRANTA

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

  Rovaniemi Teollisuustie 9
  96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie4, 32730 SASTAMALA

  Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

  Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

  Pontus Stenberg

  Izpilddirektors, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866
  pontus.stenberg@simeon.fi

  Juha Lehtinen

  Vietnieks valdes priekšsēdētājs, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Pasi Koivu

  CFO, Rajamäki
  Gsm +358 40 866 3200
  pasi.koivu@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Flotes vadītājs, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

  Mervi Heikkilä

  Personāla vadītājs, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  Degvielas piegādes

  ico-gas Jani Ojanen

  Transporta nodaļas vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Arttu Bärholm

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gas Mia Tuppurainen

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gas Raimo Tinkanen

  Transporta vadītājs, Hamina
  Degviela
  Gsm +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Johannes Salminen

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 3512 219
  johannes.salminen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2527
  marko.ferm@simeon.fi

  ico-gas Jani Väisänen

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  ico-gas Mika Korhonen

  Transporta vadītājs, Rovaniemi
  Degviela
  Gsm +358 40 169 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gasJanne-Joonas Uusitalo

  Transporta vadītājs, Rovaniemi
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2557
  janne.uusitalo@simeon.fi

  ico-gas Ilpo Aksela

  Transporta vadītājs, Paimio
  Degviela
  Gsm +358 50 385 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

  ico-gas Mikko Järvinen

  Transporta vadītājs, Paimio
  Degviela
  Gsm +358 40 351 2591
  mikko.jarvinen@simeon.fi

  Ķimikāliju piegādes

  ico-gas Matti Auvinen

  Transporta vadītājs, Lappeenranta
  Ķimikālijas
  Gsm +358 400 65 8750
  matti auvinen@simeon.fi

  ico-gas Timo Kallio

  Transporta nodaļas vadītājs, Lahti
  Ķimikālijas
  Gsm +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytönen

  Transporta nodaļas vadītājs, Oulu
  Ķimikālijas
  Gsm +358 500 444 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-gasSanteri Saavalainen

  Transporta vadītājs, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535
  santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gas Petri Ojala

  Transporta vadītājs, Lahti
  Gsm +358 40 3512 534
  petri.ojala@simeon.fi

  ico-gas Harri Österman

  Transporta vadītājs, Oulu
  Gsm +358 40 3512 8861
  harri.osterman@simeon.fi

  ico-gas Kai Stenberg

  Transporta vadītājs, Oulu
  Gsm +358 50 593 7186
  kai.stenberg@simeon.fi

  ico-gasSvetlana Inkinen

  Transporta vadītājs, Lappeenranta
  transportam Krievijas teritorijā
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlana.inkinen@simeon.fi

  ico-gasKalle Posti

  Transporta vadītājs, Lappeenranta
  Gsm +358 44 324 2559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Transporta vadītājs, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Transporta vadītājs, Sastamala
  Gsm +358 40 3512 512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Gāzes-, Degvielas piegādes

  ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

  Transporta nodaļas vadītājs, Rajamäki
  Gāzes & Degviela
  Gsm +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-balloon Tuomas Pesonen

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Kosan Gas
  Gsm +358 40 3512 532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Gas
  Gsm +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

  ico-gasDeniss Klaas

  Transporta vadītājs, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm +358 40 351 2524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-balloon Jani Määttä

  Transporta vadītājs, Oulu
  Air Liquide & Gasum
  Gsm +358 40 1616 950
  jani.maatta@simeon.fi

  ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

  Transporta vadītājs, Oulu
  Neste
  Gsm +358 40 842 5749
  juha-pekka.lepisto@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projektu menedžeris, Rajamäki
  Gsm +358 40 821 3488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Finansu Menedžeris, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  IT sistēmu speciālists, Rajamäki
  Gsm +358-40 832 8187

  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksims Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksims.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Transporta tehnoloģija, Rajamäki
  Gsm +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Transporta tehnoloģija, Oulu
  Gsm +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Mika Hietanen

  Transporta tehnoloģija, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 533
  mika.hietanen@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Rēķini, algas, Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Maksājumu konti, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2554
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Klientu apkalpošana, rēķini, maksājumu konti, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Minna Suomela

  Rēķini, ziņojumi, algas, maksājumu konti Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  minna.suomela@simeon.fi

  Liina Mótus

  Rēķini, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2512
  liina.motus@simeon.fi

  Anneli Sokka

  Rēķini, Rajamäki
  Gsm +358 40 638 8998
  anneli.sokka@simeon.fi

   

  Kaisa Heikkilä

  Maksājumu konti, algas Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Rēķini, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  mika.valtanen@simeon.fi

  Heidi Kelahaara

  Rēķini, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 25558
  heidi.kelahaara@simeon.fi

  Kontakti

  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinn
  ESTONIA

  T. +372 6 076 822
  F. +372 6 006 618

  AAlogo-sqas

  Kontakti

  Hendrik Peiel

  Uzņēmuma vadītājs valstī, Tallinn
  Gsm +372 526 4101
  hendrik.peiel@simeon.ee

   

  Jaanus Rooba

  Transporta vadītājs, Tallinn
  Gsm +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Grāmatvedis
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Kontakti

  SIMEON SIA

  Bieķensalas 26
  LV-1004 Riga
  LATVIA

  Kontakti

  Pāvils Reiņikovs

  Uzņēmuma vadītājs valstī, Rīga
  Gsm +371 292 96 649
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Ansis Lazdins

  Transporta vadītājs, Rīga
  Gsm +371 2784 2089
  ansis.lazdins@simeon.lv

  Kontakti

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LITHUANIA

  T. +370 5 2334533
  F.+370 5 2334532

  Kontakti

  Ramunas Labutis

  Uzņēmuma vadītājs valstī, Vilnius
  Tel   +370 5233 4533
  Gsm +370 686 96181
  Fax   +370 5233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kupreviciene

  Grāmatvede, Vilnius
  Tel   +370 5233 4533
  Gsm +370 6874 3590
  Fax   +370 5233 4532
  edita@simeon.lt

  Edita Šatkauskiené

  Transporto vadybininkas, Vilnius
  Tel   +370 5233 4533
  Gsm +370 6202 0730
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Kontakti

  Petroleum Logistic I Mittskandinavien

  Simeon Group

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka

  ADRESES RĒĶINIEM PLM

   

  Kontakti

  Petri Örni

  Uzņēmuma vadītājs valstī, Stockholm
  Gsm +46 703 890 960
  petri.orni@simeon.se

  Fred Petrini

  Gsm +46 703 107 110
  fred.petrini@simeon.se

  Max Stenberg

  Controller, Stockholm
  Gsm +358 44 377 5789
  max.stenberg@simeon.se

  Peter Thureson

  Area Manager, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

  Christian Broberg

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

  Mikael Östlund

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Veidlapa kontaktiem

   NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
   Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!